મારુતિનંદનની સ્તુતિ
મંગલ-મૂરતિ મારુત-નંદન
સકલ અમંગલ મૂલ-નિકંદન. -૧ મંગલ.

પવનતનય સંતન હિતકારી
હૃદય બિરાજત અવધ-વિહારી.-૨ મંગલ

માતુ-પિતા ગુરુ ગણપતિ સારદ
શિવા સમેત શંભુ સુક — નારદ. -૩ મંગલ.

ચરન કમલ બંદઉં સબ કાહૂ
દેહુ રામપદ - નેહુ નિબાહુ. - ૪ મંગલ,

વંદૌ રામ — લખન - વૈદેહી
યહ તુલસી કે પરમ સનેહી. -૫ મંગલ.

જય જય હનુમાન ગુસાઈ
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ. -૬ મંગલ.