શ્રી હનુમાનજીની આરતી
આરતી કીજૈ હનુમાન લલા કી ।
દુષ્ટ દલન રઘુનાથ કલા કી ।।
જાકે બલ સે ગિરિવર કાંપે ।
રોગ-દોષ જાકે નિકટ ન ઝાંખે ।।
અંજનિ પુત્ર મહા બલદાઈ ।
સન્તન કે પ્રભુ સદા સહાઈ ।।
દે બીરા રઘુનાથ પઠાયે ।
લંકા જારિ સીય સુધિ લાયે ।।
લંકા સો કોટ સમુદ્ર સી ખાઈ ।
જાત પવનસુત બાર ન લાઈ ।।
લંકા જારિ અસુર સંહારે ।
સિયારામજી કે કાજ સંવારે ।।
લક્ષ્મણ મૂર્છિત પડે સકારે ।
લાનિ સંજીવન પ્રાન ઉબારે ।।
પૈંઠિ પાતાલ તોરિ જમ-કારે ।
અહિરાવન કી ભુજા ઉખારે ।।
બાયેં ભુજા અસુર દલ મારે ।
દાહિને ભુજા સંતજન તારે ।।
સુર નર મુનિ આરતી ઉતારેં ।
જય જય જય હનુમાન ઉચારેં ।।
કંચન થાર કપૂર લૌ છાઈ ।
આરતી કરત અંજના માઈ ।।
જો હનુમાનજી કી આરતી ગાવૈં ।
બસિ બૈકુંઠ પરમપદ પાવૈં ।।
લંકા વિધ્વંસ કિયો રઘુરાઈ ।
તુલસીદાસ પ્રભુ આરતી ગાઈ ।।