હનુમાન નાસતક


સંકટમોચન હનુમાનષ્ટક
મત્તગયન્દ છન્દ

બાલ સમય રબિ ભક્ષ લિયો તબ,
તીનહું લોક ભયો ર્અંધિયારો.
તાહિ સોં ત્રાસ ભયો જગ કો,
યહ સંકટ કાહુ સોં જાત ન ટારો..
દેવન આનિ કરી બિનતી તબ,
ર્છાંડિ દિયો રબિ કષ્ટ નિવારો;
કો નહિ જાનત હૈ જગ મેં કપિ,
સંકટમોચન નામ તિહારો. ૧
બાલિ કી ત્રાસ કપીસ બસૈ ગિરિ,
હાત મહાપ્રભુ પંથ નિહારો;
ર્ચોંકિ મહામુનિ શાપ દિયો તબ,
ચાહિય કૌન બિચાર બિચારો,
કૈ દ્વિજરૂપ લિવાય મહાપ્રભુ,
સો તુમ દાસ કે શોક નિવારો. કો.
અંગદ કે સંગ લેન ગયે સિય,
ખોજ કપીસ યહ બેંન ઉચારો;
જીવત ના બચિર્હાં હમ સોં જાુ.
બિના સુધિ લાએ ઈર્હાં પગુ પારો.
હેરિ થકે તથ સિંધુ સબૈ તબ લાય,
સિયા-સુધિ પાન ઉતારો. કો.૩
રાવન ત્રાસ દઈ સિય કો સબ,
રાક્ષસિ સોં કહિ શોક નિવારો;
તાહિ સમય હનુમાન મહાપ્રભુ,
જાય મહા રજનીચર મારો,
ચાહત સીય અશોક સોં આગિ સુ,
દૈ પ્રભુમુદ્રિકા શોક નિવારો. કો.૪
બાન લાગ્યો ઉર લછિમન કે તબ,
પ્રાન તજે સુત રાવન મારો;
લૈ ગૃહ બૈધ સુષેન સમેત,
તબે ગિરિ દ્રોન સુ બીંર ઉપારો.
આનિ સજીવન હાથ દઈં તબ,
લછિમન કે તુમ પ્રાન ઉબારો. કો.૫
રાવન યુદ્ઘ અજાન કિયો તબ,
નાગ કિ ર્ફાંસ સબૈં સિર ડારો;
શ્રીરઘુનાથ સમેત સબૈ દલ,
મોહ ભયો યહ સંકટ ભારો.
આનિ ખગેસ તબૈં હનુમાન જાુ,
બંધુ સમેત જબૈ અહિરાવન,
લૈ રઘુનાથ પાતાલ સિયારો,
જાય સહાય ભયો તબ હી,
અહિરાવન સૈન્ય સમેત ર્સંહારો. કો.૭
કાજ કિયે બડ દેવન કે તુમ,
બીર મહાપ્રભુ દેખી બિચારો;
કૌન સો સંકટ મોર ગરીબ કો,
જેા તુમસોં નહિ જાત હૈં ટારો.
બેગિ હરો હનુમાન મહાપ્રભુ,
જો કછુ સંકટ હોય હમારો. કો.૮

(દોહા)
લાલ દેહલાલી લસે, અરૂ ધરી લાલ લંગૂર
બજ્રદેહ દાનવ દલન, જય જય જય કપિ શૂર,
યહ અષ્ટક હનુમાન કો, વિરચિત તુલસીદાસ
ગંગાદાસ કહે પ્રેમ સો પઢે હોય દુઃખ નાશ.

ાા શ્રી તુલસીદાસકૃત સંકટમોચન હનુમાનાષ્ટક સંપૂર્ણ ાા

* * *